GDPR

Informace o zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast dítěte na letním jezdeckém kurzu na Statku Voleveč

dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR"´)

Tímto nám dovolte Vás informovat o tom, jak v rámci námi pořádaného jezdeckého kurzu na Statku Voleveč, provozovaném správcem osobních údajů společností Hippica gymnasia s.r.o., se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Křížkovského 2732/1, PSČ 13000, IČ: 29032725, tel.: 608479748, e-mail: statek.volevec@seznam.cz, budeme zpracovávat osobní údaje Vás a Vašich dětí (dále společně též "osobní údaje" nebo "Vaše osobní údaje").

Účel zpracování a právní základ

Účelem zpracování osobních údajů je příprava a organizace jezdeckého kurzu. Vaše osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu jezdeckého kurzu, organizační zajištění pobytu a za účelem poskytnutí sjednaných služeb.

Právním základem zpracování je jednak smlouva, kterou jste s námi uzavřeli tím, že jste přihlásili Vaše dítě k jezdeckému kurzu, a dále právní předpisy. V případě nutnosti totiž po nás tyto osobní údaje mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout.

S ohledem na oprávněný zájem nás, jako správce, budeme Váš e-mail užívat k rozesílání obchodních sdělení, zejména každoroční informaci o termínu spuštění elektronických přihlášek na příští sezonu. Odběr těchto obchodních sdělení však můžete jednoduchou cestou ukončit, jak je popsáno dále.

Kategorie dotčených údajů

Budeme zpracovávat osobní údaje obsažené v přihlášce, konkrétně:

  • Jméno a příjmení přihlášeného dítěte
  • Datum narození přihlášeného dítěte
  • Bydliště narozeného dítěte
  • Jméno zákonného zástupce dítěte
  • Telefonní a e-mailové spojení na zákonného zástupce dítěte

Příjemci osobních údajů

Příjemcem osobních údajů bude pouze Statek Voleveč, jehož provozovatelem je Hippica gymnasia s.r.o. Příjemci osobních údajů mohou být také naši spolupracovníci podílející se na přípravě jezdeckého kurzu.

Vaše osobní údaje nepředáme do žádné třetí země nebo mezinárodní organizaci, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme výlučně od Vás.

Osobní údaje, které potřebujeme pro zpracování, jenž po nás vyžaduje zákon, nám poskytnout musíte. Stejně tak nám musíte poskytovat osobní údaje nezbytné pro plnění povinností plynoucích z naší smlouvy.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje, jejichž zpracování vyžaduje zákon zpracováváme po dobu, po kterou to zákon vyžaduje. Osobní údaje týkající se případných nároků souvisejících s jezdeckým kurzem zpracováváme po dobu 3 let od jeho skončení.

Po skončení doby zpracování jsou pak osobní údaje bez odkladu likvidovány.

Informace o Vašich právech

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte řadu práv. Můžete nás kdykoliv poštou nebo e-mailem požádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k informacím o nich. Máte právo na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Máte právo na přenos osobních údajů k jinému správci.

V případě zpracování Vašeho e-mailu pro zasílání obchodních sdělení máte právo na námitku. Tu můžete podat jednoduchým odhlášením v rámci každého zaslaného obchodního sdělení. Po kliknutí na příslušný odkaz nebudeme pro tento účel dále Vaše osobní údaje zpracovávat.

V případech předvídaných GDPR nás můžete kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů nebo o omezení zpracování těchto osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme férově a transparentně. Pokud byste však měli za to, že tomu tak není máte vždy právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Veškeré informace, jakož i kontakt, naleznete na internetových stránkách: https://www.uoou.cz/.

Zaškrtnutím potvrzujete, že jste si tuto informaci přečetli, převzali a je Vám srozumitelná. Před zaškrtnutím (ale samozřejmě i kdykoliv po něm) se neváhejte na cokoliv ohledně Vašich osobních údajů zeptat.

Souhlas s fotografováním

Souhlas s pořízením, zpracováním a použitím fotografií a videí z jezdeckého kurzu, jakožto součásti propagačních materiálů Statku Voleveč a firmy Hippica gymnasia s.r.o.

Tímto souhlasíte s pořízením, zpracováním a použitím (včetně rozšíření) fotografií a videí z jezdeckého kurzu, jakožto součásti propagačních materiálů Statku Voleveč a firmy Hippica gymnasia s.r.o. Udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Jeho neudělení Vás nikterak neznevýhodní v rámci jezdeckého kurzu. Pro zpracování osobních údajů na základě tohoto souhlasu se užijí informace uvedené výše obdobně. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost do té doby prováděného zpracování.

V případě, že nesouhlasíte s pořízením, zpracováním a použitím fotografií a videí z jezdeckého kurzu, jakožto součásti propagačních materiálů Statku Voleveč a firmy Hippica gymnasia s.r.o., kontaktujte nás o tomto rozhodnutí na email statek.volevec@seznam.cz.